Zarządzenie nr 32/2005 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zarządzenie nr 32/2005

AKTY PRAWNE > ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE Nr 32/2005

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
Z dnia 01 lipca 2005 r.W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.

           Na podst. § 13 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie, zatwierdzonego uchwałą Nr 24 )V)2004 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 czerwca 2004 r., zarządzam, co następuje:


§1

W regulaminie organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie, zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 2/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 21 stycznia 2005 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust.1 ppkt a otrzymuje brzmienie „a) główny księgowy”
2) w § 7 wyraz „księgowy” zastępuje się wyrazami „Główny Księgowy”
3) w § 10 zdanie początkowe otrzymuje brzmienie: „Do zadań głównego księgowego Ośrodka należy:”
4) Schemat organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie otrzymuje brzmienie określone w zał. do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego