Kursy ZDZ - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kursy ZDZ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > AKTUALNOŚCI
Projekt pn. „Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego” realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 „Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”, Poddziałanie 10.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)”

Głównym celem Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 132 osób powyżej 29 roku życia (w tym 2 kobiet), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu województwa świętokrzyskiego, do końca marca 2017 roku. Projekt realizowany jest w jednostkach terenowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,  na terenie powiatu skarżyskiego w Punkt Informacyjno – Rekrutacyjne (PIR) zlokalizowany jest  Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Metalowców 54, Tel 41 253 04 83 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

Grupę docelową Projektu stanowić będą 132 osoby (2 kobiety i 130 mężczyzn) - osoby powyżej 29 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, w tym zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne, należące do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami.

Uczestnicy Projektu będą mieli zapewnione:

 • BEZPŁATNY udział we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w Projekcie,
  • stypendium szkoleniowe,
  • stypendium stażowe,
  • materiały dydaktyczno-piśmiennicze,
  • odzież ochronną na kursy oraz staże,
  • poczęstunek/ciepły posiłek,
  • zwrot kosztów transportu.
 • Kluczową formą wsparcia dla 132 Uczestników(czek) Projektu będą:
  • wysokiej jakości kursy podnoszące, uzupełniające lub zmieniające kwalifikacje zawodowe,
  • oraz 3-miesięczne staże u pracodawców.
 • Dodatkową formą wsparcia dla wszystkich Uczestników(czek) Projektu będzie:
  • identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (zajęcia indywidualne w wymiarze 6 godz. na osobę),
  • doradztwo zawodowe (z zakresu m.in. poruszania się po rynku pracy) – grupowe, w wymiarze 16 godzin na grupę, pośrednictwo pracy realizowane w formie indywidualnych spotkań/konsultacji z Uczestnikami Projektu, prowadzone przez okres 5 m-cy po zakończeniu kursów.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego