W sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

W sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > AKTUALNOŚCI

W sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka...

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawał pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określił, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób , które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie dodatku do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008r., Nr 237, poz. 1654).Komunikat pochodzi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
www.mps.gov.pl


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego