Dodatek energetyczny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dodatek energetyczny

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA > Dodatki mieszkaniowe
Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, a także zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osobę taką zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r.poz. 755) nazwano odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej.

Kwota dodatku energetycznego corocznie jest ogłaszana przez Ministra Energii w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia danego roku.

Do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie pokój 8. 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego