EFS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

EFS

PROJEKT SYSTEMOWY > 2009


Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał w 1957 roku jako reakcja na wzrastające potrzeby inwestowania w „kapitał ludzki”. Jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej służącym do wspomagania zatrudnienia oraz pomocy w zdobywaniu lepszego wykształcenia i umiejętności społecznych.

EFS wspiera działania państwa w następujących dziedzinach:
Przystosowanie pracowników i przedsiębiorstw: systemy nauki przez całe życie, opracowanie i rozpowszechnienie nowatorskich organizacji pracy;
Dostęp do zatrudnienia dla poszukujących pracy, osób nieaktywnych, kobiet i emigrantów.
Integracja społeczna osób pokrzywdzonych przez los i walka z dyskryminacją na rynku pracy;
Wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez reformę systemów kształcenia oraz utworzenie sieci placówek edukacyjnych.

Państwa członkowskie i regiony opracowują własne Programy Operacyjne EFS, które stanowią reakcję na realne potrzeby, sytuację i specyfikę danego kraju czy regionu.


PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI


Kapitał Ludzki: pojęcie tożsame do zasób wiedzy, umiejętności, potencjału indywidualnego oraz społecznego, określając zdolność do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu, kreatywności, umiejętności poszukiwania nowych rozwiązań.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Program ten przewidziany jest do realizacji na lata 2007-2013 (PO KL 2007-2013).

Cel główny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 • Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, w dziedzinach: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, adaptacyjności przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz partnerskiego państwa, a także z promocją postaw zdrowotnych wśród osób pracujących i doskonaleniem zawodowym kadr medycznych.


Realizacja tych celów zostanie uzyskana poprzez:

 • aktywizację zawodową,

 • rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników,

 • podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa,

 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów, efektywnego zarządzania w administracji państwowej.


Finansowanie:

Łączna wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację PO KL w latach 2007-2013 wyniesie 14,43 % całości środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych, tj. ok. 11,4 mld euro, z czego ok. 9 mld euro to wielkość alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego, a wkład krajowy stanowić będzie ok. 1,7 mld euro.
W ramach Programu ok. 60% środków zostanie przeznaczonych na realizację wsparcia realizowanego przez regiony, natomiast ok. 40% środków skierowano na realizację wsparcia sektorowego na szczeblu centralnym.

Priorytety działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane na szczeblu centralnym:

 • Priorytet I „Zatrudnienia i integracja społeczne”

 • Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”

 • Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”

 • Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”

 • Priorytet VI „Dobre rządzenie”


Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

 • Priorytet VI „Rynek pracy otwarty na wszystkich”

 • Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”

 • Priorytet VII „Regionalne kadry gospodarki”

 • Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

 • Priorytet VII


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie realizować będzie projekt systemowy w ramach priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.


W ramach tego priorytetu podejmowane będą przede wszystkim działania:

 • zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno – zawodowej.

 • eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych) na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, imigrantów, osób opuszczających zakłady karne oraz kobiet, postrzeganych w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne jako pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo.


Wobec tych osób zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji, takie jak:

 • przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.


Wsparcie w ramach Priorytetu VII będzie przeznaczone nie tylko dla podmiotów ekonomii społecznej, ale również dla instytucji powołanych do jej wspierania, które poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi czy stosowania przepisów prawnych, umożliwiają rozwój i funkcjonowanie gospodarki społecznej.


Dodatkowym elementem wsparcia na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, będzie system małych grantów finansowych, za pomocą którego wspierane będą inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie zdolności do zatrudnienia, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej mieszkańców i rozwój lokalnych inicjatyw na obszarach wiejskich, w celu zmniejszenia zróżnicowań pomiędzy tymi obszarami a ośrodkami miejskimi.


W celu zapewnienia właściwych warunków dla realizacji przez instytucje pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe) zadań z zakresu aktywnej integracji, niezbędne jest:

 • stworzenie również na poziomie regionalnym możliwości podnoszenia kwalifikacji ich kadr i potencjału organizacyjnego powiązanego ściśle ze specyfiką realizowanych przez nie zadań, głównie poprzez szkolenia i kursy realizowane w formach pozaszkolnych oraz upowszechnianie pracy socjalnej i aktywnej integracji w środowiskach lokalnych.


W „Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytet VII obejmuje następujące Działania:


7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej;
7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego