REGULAMIN OŚRODKA - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

REGULAMIN OŚRODKA

AKTY PRAWNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W SUCHEDNIOWIE§1

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie Uchwały Nr XI/43/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Suchedniowie z dnia 15 marca 1990r. oraz statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr 24/V/2004 Rady Miejskiej W Suchedniowie z dnia 29 czerwca 2004 r.


§2

1. M/G OPS podlega Radzie Miejskiej w Suchedniowie.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka pełni Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.


§3

Obszarem działania jest teren miasta i gminy Suchedniów.


§4

Prawa i obowiązki Ośrodka określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz ustawa o pomocy społecznej.


§5

W skład Ośrodka wchodzą:
a)kierownik
b)księgowy
c) pracownicy socjalni
d)stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
e)opiekunki
2. Schemat organizacyjny Ośrodka określa załącznik do niniejszego regulaminu.


§6

1.Kierownik w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2.Kierownik nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację przed Burmistrzem Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach.


§7

Księgowy prowadzi obsługę finansowo-księgową, kadrową i odpowiada za prawidłową realizację budżetu i dokumentów jednostki.


§8

Ośrodek podejmuje całą działalność organizatorską w zakresie pomocy społecznej, w szczególności odpowiada za:
1) diagnozowanie i ocenę potrzeb jednostki, grup lub środowisk wymagających interwencji socjalnej,
2) organizowanie i udzielanie świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych, w naturze lub w usługach),
3) organizowanie działalności w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych ,
4)współpracę (z właściwymi podmiotami) w sprawach rozpoznania i organizacji zaspokojenia potrzeb osób wymagających pomocy,
5)współpracę i koordynację działań na rzecz zaspokojenia potrzeb osób wymagających opieki i pomocy, prowadzonych przez inne organizacje bądź stowarzyszenia (w tym współpracę z pedagogami szkolnymi).


§9

Do zadań Kierownika Ośrodka należy:
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej.
2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3. Pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, w tym współpraca ze świetlicami środowiskowymi.
4. Przygotowanie wniosków o przyznanie świadczeń na finansowanie dodatków oraz rozliczanie przyznanej dotacji.
5. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, społecznymi, kościołem, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi i w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Koordynacja i nadzór nad pracą pracowników socjalnych.
7. Przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznawania i i oceny potrzeb pomocy społecznej-sporządzanie bilansu potrzeb i środków.
8. Planowanie środków finansowych na świadczenia środowiskowej pomocy społecznej.
9. Ocena problemów społecznych i przedstawianie propozycji ich rozwiązań.
10. Analiza i ocena realizacji planu zaspokajania potrzeb oraz skuteczności świadczonej pomocy.
11. Przyznawanie przewidzianych ustawami świadczeń oraz realizacji zadań wynikających z programów rządowych.
12.Podejmowanie z upoważnienia Burmistrza postanowień i decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
13. Wykonywanie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza.
14. Coroczne przedkładanie sprawozdań z działalności Ośrodka.
15. Sprawowanie kontroli wewnętrznej w Ośrodku z wykonywanych obowiązków pracowników socjalnych i opiekunek.
16. Opracowanie propozycji do programów z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy społecznego ryzyka.
17. Nadzór finansowy nad realizacją budżetu pomocy społecznej.
18. Opracowanie procedur i wytycznych w zakresie realizacji zadań stałych Ośrodka.
19. Racjonalne gospodarowanie etatami oraz prowadzenie akt osobowych pracowników Ośrodka.
20. Nadzór nad doskonaleniem kwalifikacji podległych pracowników Ośrodka.
21.Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego.
22. Organizowanie usług opiekuńczych dla potrzebujących z terenu miasta i gminy.
23. Wspieranie rodzin wymagających pomocy w celu osiągania przez nie możliwości pełnej aktywności życiowej.
24. Monitorowanie działań w celu rozwijania niezbędnej infrastruktury socjalnej w Gminie.
25. Rozpatrywanie skarg i odwołań mieszkańców.
26. diagnozowanie i planowanie zadań w zakresie usług opiekuńczych.
27. Nadzorowanie inwentaryzacji środków trwałych będących w użytkowaniu Ośrodka.
28. Współpraca z Miejsko Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§10

Do zadań księgowego Ośrodka należy:
1. Opracowanie projektu budżetu Ośrodka.
2. Prowadzenie obsługi księgowo-finansowej na zadania własne i zlecone w ramach pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dot. Zasad wykonywania budżetu oraz prowadzenia rachunkowości i jednostki.
4. Bieżące księgowanie i rozliczanie wpływów i wydatków.
5. Sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz finansowych.
6. Współpraca ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Suchedniów, Urzędem Skarbowym i ŚUW w Kielcach oraz bankiem obsługującym.
7. Obsługa kadrowa Ośrodka.


§11

Pracownik socjalny w rejonie swojego działania realizuje zadania w zakresie:
1. Rozpoznawania i diagnozowania potrzeb materialnych, socjalnych i zdrowotnych mieszkańców rejonu, przy wykorzystaniu obserwacji środowiska.
2. Sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb.
3. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i kart świadczeń dla osób korzystających z różnych form pomocy.
4. Współpraca z placówkami służby zdrowia, pedagogami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, kościołem w zakresie świadczonej pomocy.
5. Koordynowania i nadzorowania pracy opiekunek w rejonie swojego działania.
6.Systematycznego wprowadzania danych do systemu komputerowego SI POMOST w zakresie świadczeń pomocy społecznej.


§ 12

W realizacji spraw z zakresu świadczeń rodzinnych do pracowników prowadzących sprawy z przydzielonego rejonu opiekuńczego należy:
1) przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami,
2)prowadzenie odpowiedniej dokumentacji właściwej dla wypłaty powyższych świadczeń,
3) terminowe załatwianie wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych,
4) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych.


§13

Do zadań opiekunek należy sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, którym taką pomoc przyznano decyzją Ośrodka , zgodnie z wystawionymi kartami pracy.


§14

Kontrolę zewnętrzną wykonują w ramach przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy pełnomocnictw:
-Skarbnik Miasta i Gminy
-inne osoby
W zakresie swoich pełnomocnictw.


§15

Ośrodek wykonuje ponad to inne zadania zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy.


§16

Integralną część Regulaminu stanowi schemat organizacyjny Ośrodka.


§17

Niniejszy Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego