Zarządzenie nr 2)2(05 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zarządzenie nr 2)2(05

AKTY PRAWNE > ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE Nr 2)2(05

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
Z dnia 21 stycznia 2005 r.
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.
           Na podst. § 13 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie, zatwierdzonego uchwałą Nr 24 )V)2004 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 czerwca 2004 r., zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego